imageimage

Chứng khoán cơ sở

 Giá trị giao dịch/ngày Mức phí
 Dưới 500 triệu đồng0.297%
 Từ 500 triệu đồng đến dưới 800 triệu đồng0.247%
 Từ 800 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng 0.217%
 Từ 1 tỷ đồng đến dưới 1.2 tỷ đồng0.197%
 Từ 1.2 tỷ đồng trở lên0.177%
 Mã chứng khoán VDS 0.15%

 

Giá trị giao dịch/ngàyMức phí
Dưới 200 triệu đồng 0.35%
Từ 200 đến dưới 500 triệu đồng0.30%
Từ 500 đến dưới 800 triệu đồng0.25%
Từ 800 đến dưới 01 tỷ đồng0.22%
Từ 01 tỷ đồng trở lên0.20%

 

Giá trị giao dịch/ngàyMức phí
Trái phiếu công ty0.02%
Trái phiếu chính phủ0.02%

 

Giá trị giao dịch/ngàyMức phí
Dịch vụ ETA (Được nhận tiền hoàn lại lên đến 10% phí giao dịch đối với các lệnh đặt trên hệ thống giao dịch trực tuyến của Rồng Việt) 0.15%

 

Biểu phí này có thể thay đổi theo thông báo của Rồng Việt.