imageimage

09-2022

Tăng vốn điều lệ từ 1,051,046,650,000 đồng lên 2,100,000,000,000 đồng

07-2021

Tăng vốn điều lệ từ 1,000,999,060,000 đồng lên 1,051,046,650,000 đồng

07-2018

Tăng vốn điều lệ từ 910,000,000,000 đồng lên 1,000,999,060,000 đồng

01-2018

Tăng vốn điều lệ từ 700,000,000,000 đồng lên 910,000,000,000 đồng

12-2015

Tăng vốn điều lệ từ 349,799,870,000 đồng lên 700,000,000,000 đồng

1VDSHOSE07/11/2022
Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 104,895,335 CP 20221111_20221111-VDS-TB_vv_giao_dich_chung_khoan_thay_doi_niem_yet.pdf
Niêm yết và giao dịch bổ sung
2VDSHOSE16/08/2021Niêm yết và giao dịch bổ sung
3VDSHOSE31/12/2018Niêm yết và giao dịch bổ sung
4VDSHOSE30/07/2018Niêm yết và giao dịch bổ sung
5VDSHOSE19/07/2018
Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 9,099,906 CP 20180719_20180718 - VDS - QD vv THAY DOI NIEM YET.pdf
Niêm yết và giao dịch bổ sung
6VDSHOSE18/01/2018Niêm yết và giao dịch bổ sung
7VDSHOSE15/01/2018
Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 21,000,000 CP 20180111_20180111 - VDS - QD vv THAY DOI NIEM YET.pdf
Niêm yết và giao dịch bổ sung
8VDSHOSE19/07/2017Hủy niêm yết
9VDSHOSE19/07/2017
Giao dịch lần đầu - 70,000,000 CP 20170710_20170710 - VDS - TB ngay giao dich lan dau.pdf
Niêm yết và giao dịch lần đầu
10VDSHOSE11/07/2017Hủy niêm yết
11VDSHOSE29/06/2017
Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 70,000,000 CP 20170630_20170629 - VDS - Quyet dinh niem yet lan dau.pdf
Niêm yết và giao dịch lần đầu
12VDSHOSE18/03/2016
Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo VDS_2016.3.17_9893774_235-cv_2016-03-16_1835_1.PDF
Cảnh báo
13VDSHOSE25/01/2016Niêm yết và giao dịch bổ sung
14VDSHOSE06/01/2016
Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 35,020,013 CP VDS_2016.1.7_30b57e2_New_Image.JPG
Niêm yết và giao dịch bổ sung

1 10 14

|