+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Quan hệ cổ đông  >  Thông tin tài chính  >  Tình hình tài chính
Năm   Quý   Đơn vị tính: tỷ đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH
Nội dung Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012
Doanh thu thuần 126.46 228.61 94.41 101.68
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 11.7 104.25 6.48 -28.46
Lợi nhuận trước thuế 12.39 105.23 7.92 -27.64
Lợi nhuận sau thuế 20.89 105.23 1.54 -27.64
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÓM TẮT
Nội dung Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012
Tài sản dài hạn 37.07 26.4 26.81 35.83
Tài sản ngắn hạn 1,214.09 1,074.24 658.39 564.55
Tổng tài sản 1,251.17 1,100.64 685.2 600.38
Vốn chủ sở hữu 713.55 342.46 237.23 235.69
Vốn điều lệ 700 349.8 349.8 349.8
CƠ CẤU TÀI SẢN VÀ VỐN
Nội dung Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012
Nợ phải trả/Tổng tài sản 42.97% 68.89% 65.38% 60.74%
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 2.96% 2.4% 3.91% 5.97%
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 97.04% 97.6% 96.09% 94.03%
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 57.03% 31.11% 34.62% 39.26%
TỶ SUẤT SINH LỢI
Nội dung Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 16.52% 46.03% 1.6% -27.18%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 1.78% 11.79% 0.24% -3.65%
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân 3.96% 36.31% 0.65% -11.08%
Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ bình quân 3.98% 30.08% 0.44% -7.9%
CHỈ TIÊU VỀ AN TOÀN VỐN
Nội dung Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012
Giá trị còn lại của tài sản cố định/Vốn điều lệ 1.35% 3.67% 4.07% 5%
Nợ ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn 0.31 0.61 0.56 0.64
Tỷ lệ an toàn tài chính 613.71% 308.4% 235.14% 235.17%
Tỷ lệ tổng nợ/Vốn chủ sở hữu 0.42 1.44 1.12 1.55

Dịch vụ trực tuyến
Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 6,118,541 - Số người đang online: 92
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >