imageimage

imageimage
Bà Nguyễn Thị Thu Huyền

Tổng Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị

image
imageimage
Ông Lê Minh Hiền

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính

image
imageimage
Ông Trần Thăng Long

Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

image
imageimage
Ông Nguyễn Hắc Hải

Giám đốc Điều hành Phụ trách Khối Đầu tư

image
imageimage
Ông Phạm Tấn Tiến

Giám đốc Điều hành Phụ trách Khối Ngân hàng đầu tư

image
imageimage
Bà Nguyễn Ngọc Vân Phương

Giám đốc Điều hành Phụ trách Khối Hỗ trợ kiêm Giám đốc Nhân sự

image
imageimage
Ông Lê Vương Hùng

Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân

image
imageimage
Ông Phạm Phong Thành

Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân

image
imageimage
Bà Trần Thị Quý

Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân

image
imageimage
Ông Lâm Trường Phong

Giám đốc Công nghệ thông tin

image
imageimage
Bà Trương Thị Thu Hằng

Giám đốc Khối Dịch vụ chứng khoán

image
imageimage
Bà Dương Kim Chi

Kế toán trưởng

image
image

image