imageimage

Phân phối chứng chỉ quỹ mở

Đầu tư Chứng chỉ Quỹ mở là một trong những kênh đầu tư hấp dẫn, đặc biệt với những nhà đầu tư dài hạn hoặc những nhà đầu tư không có nhiều thời gian để cập nhật, theo dõi và phân tích các thông tin có liên quan đến các khoản đầu tư của mình. Các lợi ích khi đầu tư vào Chứng chỉ Quỹ mở: đa dạng hóa danh mục đầu tư; quản lý và đầu tư bởi đội ngũ chuyên nghiệp; tính thanh khoản và minh bạch cao; giao dịch thuận tiện, linh hoạt.


Công ty quản lý Quỹ
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)

Loại hình quỹ :
Quỹ công chúng dạng mở
Giá trị đăng ký mua tối thiểu :
100,000 đồng


Thông tin thanh toán lệnh mua

Lệnh mua linh hoạt:
Đơn vị thụ hưởng: DCDS
Số tài khoản: 90183711719 tại Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam
Nội dung chuyển tiền: <Số tài khoản CCQ của NĐT>

Lệnh mua iSaving:
Đơn vị thụ hưởng: DCDS
Số tài khoản: 90183711704 tại Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam
Nội dung chuyển tiền: <Số tài khoản CCQ của NĐT>

Thời hạn hoạt động

Không thời hạn


Ngày chuyển đổi thành quỹ mở

08/10/2013


Ngân hàng giám sát

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)


Đại lý chuyển nhượng

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)


Công ty kiểm toán dự kiến

Công ty kiểm toán Ernst & Young hoặc Công ty KPMG hoặc Công ty PriceWaterHouse Coopers (PWC)


Mục tiêu/ Chiến lược đầu tư

Tối ưu hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa rủi ro cho nhà đầu tư thông qua một danh mục đầu tư cân bằng và đa dạng hóa, bao gồm các loại chứng khoán vốn, trái phiếu chuyển đổi, chứng khoán nợ và các công cụ tiền tệ trên thị trường Việt Nam


 

Công ty quản lý Quỹ
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)

Loại hình quỹ :
Quỹ công chúng dạng mở
Giá trị đăng ký mua tối thiểu :
100,000 đồng


Thông tin thanh toán lệnh mua

Lệnh mua linh hoạt:
Đơn vị thụ hưởng: DCBC
Số tài khoản: 90213028919 tại Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam
Nội dung chuyển tiền: <Số tài khoản CCQ của NĐT>

Lệnh mua iSaving:
Đơn vị thụ hưởng: DCBC
Số tài khoản: 90213028904 tại Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam
Nội dung chuyển tiền: <Số tài khoản CCQ của NĐT>


Thời hạn hoạt động

Không thời hạn


Ngày chuyển đổi thành quỹ mở

16/12/2013


Ngân hàng giám sát

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)


Đại lý chuyển nhượng

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)


Công ty kiểm toán dự kiến

Công ty kiểm toán Ernst & Young hoặc Công ty KPMG hoặc Công ty PriceWaterHouse Coopers (PWC)


Mục tiêu/ Chiến lược đầu tư

Quỹ đầu tư vào các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong các ngành cơ bản của nền kinh tế Việt Nam. Các doanh nghiệp đầu tư là các doanh nghiệp giá trị lớn đã và sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Danh mục đầu tư của quỹ sẽ được xây dựng nhằm mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa rủi ro cho nguồn vốn đầu tư của quỹ


 

Công ty quản lý Quỹ
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)

Hình thức của Quỹ :
Quỹ công chúng dạng mở
Giá trị đăng ký mua tối thiểu :
100,000 đồng