imageimage

image

06-04-2023

image

Rồng Việt tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06/04/2023 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) (HOSE: VDS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2022. Đại hội với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu hơn 85,52% tổng số cổ phần đã thông qua toàn bộ các nội dung, trong đó có kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 hơn 270 tỷ đồng.