imageimage

Điều khoản và điều kiện về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN này quy định về việc xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng khi Khách hàng sử dụng bất kỳ Sản phẩm, Dịch vụ nào do Rồng Việt cung cấp. Điều khoản và Điều kiện về Bảo vệ và Xử lý Dữ liệu cá nhân này là một bộ phận không thể tách rời của các thỏa thuận, điều khoản và điều kiện chi phối mối quan hệ giữa Khách hàng và Rồng Việt. 

Khách hàng cam kết đọc kỹ, cập nhật thường xuyên và đồng ý thực hiện Điều khoản và Điều kiện về Bảo vệ và Xử lý Dữ liệu cá nhân này và các bản điều chỉnh, bổ sung bởi Rồng Việt trong từng thời kỳ.

1. Dữ liệu cá nhân được thu thập 

Trong quá trình Khách hàng truy cập và/hoặc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, các tính năng trên website của Rồng Việt, bao gồm nhưng không giới hạn hệ thống giao dịch điện tử, bảng giá chứng khoán, đơn đăng ký mở tài khoản, đơn tuyển dụng, đăng ký nhận báo cáo phân tích và các phân hệ, tính năng tiếp nối khác của website, Khách hàng hiểu rằng, Rồng Việt có thể sẽ thu thập một hoặc một số dữ liệu cá nhân sau đây của Khách hàng (sau đây gọi là “Dữ liệu cá nhân”), bao gồm: 

A. Dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm: 
(i) Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
(ii) Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;
(iii) Giới tính;
(iv) Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;
(v) Quốc tịch;
(vi) Hình ảnh của cá nhân;
(vii) Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số mã số thuế cá nhân;
(viii) Tình trạng hôn nhân;
(ix) Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
(x) Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng; 
(xi) Địa chỉ thư điện tử.
(xii) Kinh nghiệm đầu tư, mục tiêu đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro, các giao dịch, hành vi giao dịch của Khách hàng liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà Rồng Việt cung cấp.

B. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm:
(i) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;
(ii) Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

2. Mục đích thu thập và xử lý Dữ liệu cá nhân

Các Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được Rồng Việt thu thập và xử lý vào các mục đích sau:

a. Liên lạc với Khách hàng, hoặc người được ủy quyền của Khách hàng liên quan đến các dịch vụ, giao dịch và/hoặc tài khoản của Khách hàng.
b. Giới thiệu, cung cấp sản phẩm, dịch vụ, thông tin về các chương trình ưu đãi, khuyến mãi, sự kiện... của Rồng Việt cho Khách hàng; 
c. Cá nhân hóa trải nghiệm của Khách hàng, cải thiện hiệu suất, khả năng sử dụng và hiệu quả của sự hiện diện cũng như đo lường hiệu quả của hệ thống thông tin điện tử mà Rồng Việt cung cấp;
d. Nghiên cứu, phân tích nhằm nâng tầm chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của Khách hàng;
e. Hỗ trợ Rồng Việt nắm bắt được các nhu cầu đầu tư, nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Khách hàng để có thể cung cấp cho Khách hàng những thông tin (như báo cáo phân tích, khuyến nghị đầu tư), đề xuất hoặc ý kiến tư vấn về sản phẩm và dịch vụ của Rồng Việt;
f. Hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh, quản trị, vận hành hệ thống và quản trị rủi ro của Rồng Việt tuân thủ theo quy định của pháp luật;
g. Nhằm thực hiện nghĩa vụ của Rồng Việt với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (kể cả nhằm báo cáo hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).

3. Cách thức xử lý Dữ liệu cá nhân

Rồng Việt thu thập Dữ liệu cá nhân của Khách hàng thông qua một hoặc một số cách thức chủ yếu như sau:

a. Từ Khách hàng: thu thập dữ liệu thông qua tiếp xúc, trao đổi, cung cấp dịch vụ trực tiếp hoặc thông qua các hình thức khác như email, cuộc gọi, tin nhắn, các bài khảo sát ý kiến và/hoặc bất kỳ cách thức liên lạc nào khác giữa Rồng Việt với Khách hàng và được Khách hàng cung cấp thông tin. 
b. Thông qua website hoặc ứng dụng di dộng của Rồng Việt: khi Khách hàng truy cập Website hay sử dụng bất kỳ tính năng, phân hệ nhánh nào của Website của Rồng Việt và/hoặc khi Khách hàng tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động của Rồng Việt.
c. Bằng hình thức thu thập dữ liệu tự động: Rồng Việt có thể thu thập Dữ liệu cá nhân của Khách hàng và các bên liên quan được ghi tự động từ kết nối của Khách hàng đến Rồng Việt như cookie, plug-in, hoặc bất kỳ công nghệ nào có khả năng theo dõi, thu nhận Dữ liệu cá nhân một cách tự động trên các thiết bị hoặc trang thông tin điện tử đó.
d. Từ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Rồng Việt có thể thu thập Dữ liệu cá nhân của Khách hàng từ các cơ quan quản lý như Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, các Sở giao dịch chứng khoán hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác tại Việt Nam.
e. Từ những nguồn khác mà Khách hàng đồng ý việc chia sẻ/cung cấp Dữ liệu cá nhân, hoặc những nguồn mà việc thu thập được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

4. Thời gian bắt đầu và kết thúc xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng

4.1. Ngay sau khi Khách hàng đồng ý với thiết lập các thỏa thuận, các điều khoản và điều kiện chi phối mối quan hệ giữa Khách hàng và Rồng Việt, các nội dung Điều khoản và Điều kiện Bảo vệ và Xử lý Dữ liệu cá nhân này, Rồng Việt sẽ tiến hành thu thập và xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong phạm vi được Khách hàng cho phép, trừ trường hợp không cần phải có sự đồng ý của khách hàng quy định tại Mục 6 dưới đây. Khách hàng hiểu rằng, sự đồng ý của Khách hàng được áp dụng đối với tất cả các hoạt động trong quy trình xử lý Dữ liệu cá nhân và việc xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sau đó sẽ tiếp tục được thực hiện mà không cần thêm bất kỳ sự đồng ý nào khác của Khách hàng.

4.2. Tùy thuộc vào mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân và loại dữ liệu được xử lý, Rồng Việt được quyền quyết định về thời gian tối đa lưu trữ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ về thời gian lưu trữ theo luật định. 

4.3. Trường hợp Khách hàng yêu cầu rút lại sự đồng ý cho Rồng Việt xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng hoặc yêu cầu xóa/hủy dữ liệu, Rồng Việt sẽ dừng xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng. Tuy vậy, Khách hàng hiểu và đồng ý rằng, việc không tiếp cận được Dữ liệu cá nhân của Khách hàng có thể ảnh hưởng tới khả năng cung cấp dịch vụ, sản phẩm của Rồng Việt cho Khách hàng dựa trên đánh giá của Rồng Việt hoặc theo quy định của pháp luật. Do đó, Rồng Việt có thể xem xét không tiếp tục cung cấp dịch vụ, sản phẩm mà bị ảnh hưởng bởi hành động rút lại sự đồng ý hoặc yêu cầu xóa /hủy dữ liệu cá nhân của Khách hàng. Khách hàng hiểu rằng các hành động này của Khách hàng được xem như hành vi đơn phương chấm dứt sử dụng dịch vụ, sản phẩm mà Rồng Việt đang cung cấp cho Khách hàng trên cơ sở các hợp đồng/thỏa thuận cung cấp dịch vụ được ký kết bởi Rồng Việt và Khách hàng. Do vậy, Khách hàng cam kết tự chịu trách nhiệm đối với các hệ quả pháp lý có thể xảy ra và tuân theo những biện pháp xử lý mà Rồng Việt có quyền áp dụng đối với vi phạm của Khách hàng quy định trong các hợp đồng/thỏa thuận đó và/hoặc theo quy định của pháp luật.

4.4. Trong trường hợp Khách hàng chấm dứt sử dụng dịch vụ, sản phẩm hoặc hệ thống công nghệ thông tin của Rồng Việt thì Khách hàng thừa nhận rằng Rồng Việt vẫn có quyền lưu trữ và tiếp tục xử lý, sử dụng Dữ liệu cá nhân trong phạm vi pháp luật cho phép và quy định tại Điều khoản và Điều kiện về Bảo vệ và Xử lý Dữ liệu cá nhân này, trừ trường hợp Khách hàng rút lại sự đồng ý cho Rồng Việt xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng hoặc yêu cầu xóa/hủy dữ liệu.

5. Bên thứ ba có quyền truy cập Dữ liệu cá nhân của Khách hàng

Rồng Việt cam kết không bán, trao đổi, cho thuê Dữ liệu cá nhân của Khách hàng mà không có sự chấp thuận của Khách hàng theo pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, để thực hiện các mục đích được nêu tại Mục 2 Điều khoản và điều kiện về Bảo vệ và Xử lý Dữ liệu cá nhân này, Khách hàng đồng ý Rồng Việt có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho một hoặc các bên dưới đây: 

a. Nội bộ công ty: bao gồm trụ sở, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, bộ phận, phòng ban, nhân sự và các công ty con của Rồng Việt nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng và hiệu quả hơn cho Khách hàng.
b. Các cơ quan Chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật: khi được yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật, quy tắc, quy định hay quy trình pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn, báo cáo cho các cơ quan Chính phủ hoặc thực thi bất kỳ nghĩa vụ nào của Rồng Việt, chẳng hạn như cung cấp thông tin theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền hoặc với các tổ chức khác như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
c. Các bên thứ ba khác: Khách hàng thừa nhận rằng nhằm xây dựng, phát triển và quản trị của hệ thống, nhằm mục đích cung cấp, nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm của Rồng Việt đến với Khách hàng, Rồng Việt có thể sẽ tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng mà không cần sự chấp thuận thêm từ Khách hàng, cho bên thứ ba bất kể là có liên kết hoặc không có liên kết với Rồng Việt để cung ứng các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ liên quan đến hệ thống giao dịch chứng khoán và giao dịch trên tài khoản của Khách hàng cũng như cung cấp các sản phẩm, dịch vụ khác phù hợp với nhu cầu phát triển kinh doanh của Rồng Việt. Tuy nhiên, Rồng Việt cam kết sẽ có những biên pháp cần thiết và hợp lý nhằm nhắc nhở, yêu cầu bên thứ ba tiếp cận, xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ bảo mật Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

6. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

A. Quyền của Khách hàng
- Được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
- Được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp: (i) trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay dữ liệu cá nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Khách hàng hoặc người khác; (ii) việc công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật; (iii) việc xử lý dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của luật; (iv) để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của Khách hàng với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của luật; và  (v) phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật. 
- Được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
- Được quyền gửi yêu cầu rút lại sự đồng ý của mình bằng email hoặc văn bản gửi đến Rồng Việt, trừ trường hợp luật có quy định khác.
- Được xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình bằng một văn bản/email gửi đến Rồng Việt, trừ trường hợp luật có quy định khác. 
- Được yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
- Được yêu cầu Rồng Việt cung cấp cho bản thân dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản được gửi đến trụ sở chính của Rồng Việt, trừ trường hợp luật có quy định khác. Văn bản yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân phải được thể hiện bằng tiếng Việt gồm các nội dung chính sau đây: (i) Họ, tên; nơi cư trú, địa chỉ; số chứng minh nhân dân, thể căn cước công dân hoặc số hộ chiếu của người yêu cầu; số fax, điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có); (ii) Dữ liệu cá nhân được yêu cầu cung cấp, trong đó chỉ rõ tên văn bản, hồ sơ, tài liệu; (iii) Hình thức cung cấp dữ liệu cá nhân; và (iv) Lý do, mục đích yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân. Sau khi tiếp nhận yêu cầu hợp lệ của Khách hàng, Rồng Việt sẽ thông báo thời gian, cách thức, chi phí thực tế để cung cấp dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của Khách hàng.
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

B. Nghĩa vụ của Khách hàng
- Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình và yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.
- Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
- Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân. Trong trường hợp có sự thay đổi, điều chỉnh Dữ liệu cá nhân, Khách hàng có trách nhiệm thông báo ngay cho Rồng Việt để cập nhật kịp thời những thay đổi, điều chỉnh đó. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ đối với việc chậm trễ thông báo này; đồng thời, việc chậm trễ thông báo này từ phía Khách hàng sẽ miễn trừ cho Rồng Việt khỏi mọi thiệt hại, rủi ro phát sinh cho Khách hàng và các bên liên quan (nếu có).
- Trường hợp Khách hàng cung cấp Dữ liệu cá nhân của một bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn bởi: thông tin của người phụ thuộc, người có liên quan theo quy định pháp luật, vợ/chồng, con cái và/hoặc cha mẹ và/hoặc người giám hộ, bạn bè, người tham chiếu, bên thụ hưởng, người được ủy quyền, đối tác, người liên hệ trong các trường hợp khẩn cấp hoặc cá nhân khác của Khách hàng) cho Rồng Việt, Khách hàng cam kết và chịu trách nhiệm rằng Khách hàng đã có được sự đồng ý hợp pháp của bên thứ ba đó cho việc Rồng Việt xử lý và thông tin cho các mục đích được nêu tại Mục 2 Điều khoản và Điều kiện về Bảo vệ và Xử lý Dữ liệu cá nhân. 
- Vì lý do bảo mật Dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Rồng Việt có quyền xác minh và Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp thông tin, tài liệu chứng minh mình là chủ thể của Dữ liệu cá nhân hoặc người được chủ thể của Dữ liệu cá nhân ủy quyền khi thực hiện gửi các yêu cầu đến Rồng Việt, bao gồm nhưng không giới hạn bởi yêu cầu rút lại sự đồng ý, chỉnh sửa dữ liệu, xóa/hủy dữ liệu, cung cấp dữ liệu cá nhân cho bản thân. 
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

7. Cảnh báo rủi ro và loại trừ trách nhiệm

7.1. Rồng Việt luôn nỗ lực tối đa và áp dụng thực hiện tất cả các biện pháp mà Rồng Việt cho là cần thiết trong khả năng hợp lý để bảo mật Dữ liệu cá nhân của Khách hàng. Dù vậy, Khách hàng thừa nhận rằng việc chia sẻ dữ liệu cá nhân trên môi trường điện tử sẽ tiềm ẩn một số rủi ro vượt ngoài khả năng bảo vệ của các biện pháp mà Rồng Việt áp dụng, có thể kể đến như sau: 

a. Việc sử dụng và vận hành hệ thống thông tin điện tử trên nền tảng mạng Internet trên thực tế có thể không thật sự an toàn tuyệt đối, cùng với bản chất mở của mạng Internet có thể dẫn đến khả năng rò rỉ dữ liệu chứa đựng Dữ liệu cá nhân của Khách hàng. 
b. Dữ liệu cá nhân của Khách hàng có thể bị lộ hoặc bị đánh cắp do việc truy cập trái phép bởi bên thứ ba không có quyền.
c. Dữ liệu cá nhân của Khách hàng khi được trao đổi giữa Rồng Việt và Khách hàng có thể sẽ không đảm bảo tính an toàn và toàn vẹn tuyệt đối trong suốt quá trình truyền dữ liệu qua mạng Internet. 

7.2. Khách hàng thừa nhận và chấp nhận rủi ro có thể phát sinh liên quan đến Dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong các trường hợp vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Rồng Việt. Nhằm hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh trong các trường hợp nêu trên, đặc biệt là nhằm mục đích tránh việc truy cập và sử dụng trái phép Dữ liệu cá nhân của Khách hàng bởi những người không có thẩm quyền, hệ thống thông tin Rồng Việt sử dụng để lưu trữ, bảo mật Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được bảo vệ bởi cấu trúc mạng an toàn theo nhận định hợp lý của Rồng Việt tại từng thời điểm phù hợp với quy định của pháp luật.

7.3. Để hỗ trợ Rồng Việt bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho Khách hàng, Khách hàng cam kết sẽ áp dụng các biện pháp bảo mật và an ninh thông tin trên các phương tiện truy cập của chính Khách hàng, đồng thời bảo mật tuyệt đối các Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sử dụng trên hệ thống thông tin điện tử và/hoặc các kênh dịch vụ khác của Rồng Việt. 

7.4. Trong trường hợp có căn cứ xác đáng hoặc nghi ngờ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng bị mất cắp hoặc bị lộ, Khách hàng phải ngay lập tức thông báo cho Rồng Việt để có biên pháp ngăn chặn. Trong thời gian sớm nhất có thể kể từ khi nhận được yêu cầu đó, Rồng Việt sẽ tiến hành các biên pháp cần thiết và hợp lý nhằm ngăn chặn hậu quả cho Khách hàng. Việc Khách hàng không thông báo hoặc chậm thông báo cho Rồng Việt về việc thông tin bị mất hoặc nghi ngờ bị mất sẽ là căn cứ hợp lý loại bỏ/miễn trừ trách nhiệm của Rồng Việt đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào đối với Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

7.5. Đối với các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho các bên thứ ba thông qua trang điện tử (website), phần mềm, ứng dụng hoặc bất kỳ nền tảng nào khác của bên thứ ba mà ở đó hiển thị quảng cáo hoặc thông tin liên kết của Rồng Việt, không phụ thuộc vào việc có hay không bất kỳ thỏa thuận hoặc liên kết nào giữa Rồng Việt và các bên thứ ba này, thì Khách hàng hiểu và thừa nhận rằng Điều khoản và Điều kiện Bảo vệ và Xử lý Dữ liệu cá nhân này không áp dụng đối với Dữ liệu cá nhân của Khách hàng cung cấp cho bên thứ ba trong trường hợp nêu trên, cũng như Rồng Việt sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ, trách nhiệm nào liên quan đến việc truy cập, trao đổi, cung cấp thông tin giữa Khách hàng với các bên thứ ba đó.

8. Sửa đổi

Rồng Việt bảo lưu quyền sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh nội dung của Điều khoản và Điều kiện về Bảo vệ và Xử lý Dữ liệu cá nhân này tùy từng thời điểm mà không cần có thêm bất kỳ sự đồng ý của Khách hàng, và đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật. Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra lại và cập nhật bất kỳ thay đổi nào của Điều khoản và Điều kiện về Bảo vệ và Xử lý Dữ liệu cá nhân này.  

Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, việc Khách hàng tiếp tục sử dụng các dịch vụ, sản phẩm của Rồng Việt đồng nghĩa với việc Khách hàng đồng ý với các nội dung cập nhật của Điều khoản và Điều kiện về Bảo vệ và Xử lý Dữ liệu cá nhân.